Документи 2022-2023

 

Правилник за дейността на ОУ „Климент Охридски” за учебната 2022 / 2023 година


Правила за електронно обучение от разстояние за учебната 2022 / 2023 година


Годишен план за квалификационната дейност на ОУ "Климент Охридски" - с. Драганово за учебната 2022 / 2023 година


Програма за наставничество за учебната 2022/ 2023 г.


Правила за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната квалификация и за отчитането на участието на педагогическите специалисти в предлаганите форми


Стратегия за развитие на училището


Годишен план за дейността на училището


Мерки за повишаване на качеството на образованието 2022-2023 г


План за работа с родители 2022-23 г


ПЛАН_2022-2023г.Комисията за  БППМН


План превенция и интервенция насилие и тормоз 2022 2023 г


Правилник БУВОТ


ПРАВИЛНИК етична комисия 22г


Правилник за вътрешния трудов ред 2022-2023г.


Програма  гражданско, здравно, екологично, интркултурно образование 2022-2023


Програма за предоставяне на равни възможности


ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ УЧЕНИЦИ


Програма целодневна организация на учебния ден


ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  БДП 2022-2023 година


 План защита при бедствия на пребиваващите


 Етичен Кодекс на училищната общност


 Правилник за  пропускателния режим 2022-2023


 

 

 

Архив Документи 2021-2022г.