Административно обслужване

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
 
 

Административно обслужване

Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите

Административна услуга

Информация за предоставяне на услугата и образец на заявление

136

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

информация

138

Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища

информация

заявление1

заявление 2

заявление 3

139

Издаване на удостоверение на учениците, завършили I клас, в което се вписва общата годишна оценка с думи за резултатите от обучението по всички учебни предмети

информация

140

Издаване на удостоверение на учениците, завършили ІV клас, за завършен начален етап на основното образование, в което се вписват годишните оценки по учебните предмети за ІV клас

информация

142

Издаване на удостоверения, свидетелства и дипломи за завършени клас, етап и степен на образование

информация

143

Издаване на удостоверения за валидиране на комптентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

информация

заявление

146

Издаване на удостоверение за преместване на дете/ученик

информация

заявление

150

Издаване на удостоверение за признаване или отказ за признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

информация

заявление

152

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване

информация

153

Издаване на дубликат на удостоверение, свидетелство или диплома за завършени клас, етап и степен на образование

информация

заявление

 

Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите

Административна услуга

1- Административно обслужване

Информация за предоставяне на услугата и образец на заявление

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища 

Издаване на удостоверение на учениците, завършили I клас, в което се вписва общата годишна оценка с думи за резултатите от обучението по всички учебни предмети

Издаване на удостоверение на учениците, завършили ІV клас, за завършен начален етап на основното образование, в което се вписват годишните оценки по учебните предмети за ІV клас

Издаване на удостоверения, свидетелства и дипломи за завършени клас, етап и степен на образование

Издаване на удостоверения за валидиране на комптентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Издаване на удостоверение за преместване на дете/ученик

Издаване на удостоверение за признаване или отказ за признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване

153-дубликати-заявление 

Издаване на дубликат на удостоверение, свидетелство или диплома за завършени клас, етап и степен на образование