Документи 2023-2024 г.

Документи за учебната 2023-2024 г.

 

 

 

 

Мерки за подобряване на образователните резултати и повишаване качеството на учебния процес


Годишна училищната програма за целодневна организация на учебния ден учебна 2023/2024 година


Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за учебната 2023 / 2024 година


Програма за предоставянена обща и допълнителна подкрепа наличностно развитие на ученикав oсновно училище„Климент Охридски”, с. Драгановоза учебната 2023 - 2024 година


ОУ Драганово-Механизъм наркотични вещества


ОУ Драганово-Алгоритъм наркотични вещества


Училищните учебни планове за 2023-2024 г.


Стратегията за развитие на ОУ ,,Климент Охридски“


План защита при бедствия на пребиваващите


Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание и обучение и труд


Форми на обучени за учебната 2023-2024 г.


Годишен план на училището 2023- 2024 г.


Етичен Кодекс на училищната общност


Правилник за дейността


Училищни учебни планове 2023-2024 г.