Обществен съвет

Поименен състав на Обществения съвет към Oсновно училище „Климент Охридски”, с. Драганово, община Горна Оряховица, въз основа на Протокол от  проведена  родителска среща с входящ вх.№126/24.X.2022г. и писмено уведомление от финансиращия орган - Община град Горна Оряховица, съгласно Заповед на Кмета на Община Г.Оряховица № 922/30.III.2022 г., както следва:

 

1.    Светослав Иванов – Кмет на с.Драганово, представител на община град Горна Оряховица в Обществения съвет избран за председател на Обществения съвет с Протокол № 1 / 25.X.2022  година.
2.    Вася Димитрова Караатанасова – изявен общественик, не е родител на ученик от училището, секретар на читалище „Съединение – 1888“ с. Драганово избрана за протоколчик на Обществения съвет с Протокол № 1 / 25.X.2022  година.
3.    Осман Ахмедов Манджиров – образователен медиатор в училището, представител на родителите излъчен за член на Обществения съвет на родителска среща на 24.X.2022 г.; избран за член на Обществения съвет с Протокол № 1 / 25.X.2022 година.
4.    Недред Ахмедов Ахмедов, родител на Денис Недредов Ахмедов – ученик от VII клас. Представител на родителите, излъчен за член на родителска среща на 24.X.2022.; член на Обществения съвет съгласно Протокол №1 / 25.X.2022 година.
5.    Илмие Мехмедова Трънкова – родител на ученика Абиш Ахмедов Абишев- III клас и Гюлин Ахмедова Абишева – VII клас, представител на родителите излъчен за член  на родителска среща на 24.X.2022г.; член на Обществения съвет ,съгласно чл.15, ал.2 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата – съгласно Протокол        № 1 / 25.X.2022 година.

 

Резервни членове на Обществения съвет:
1.    Симеон Асенов – младши експерт ЕИВ, представител на общината към ОУ „Климент Охридски”, с. Драганово, община Горна Оряховица
2.    Пенка Върбанова Кабакчиева – библиотека в читалищната библиотека към НЧ „Съединение – 1888” с. Драганово.
3.    Садифе Кайметова Панчелиева - родител на учениците Ибрахим Салимов Ибрахимов II клас и Айлин Салимова Ибрахимова V клас представител на родителите излъчен за резервен член на родителска среща на 24.X.2022г.
4.    Нерман Асанова Петрова – родител на ученичката Ивелина Найденова  Антонова -  III клас, представител на родителите излъчен за резервен член на родителска среща на 24.X.2022г.
5.     Мая Спасова Яшарова – родител на ученика Ахмед Асанов Ахмедов II клас, представител на родителите излъчен за резервен член на родителска среща на 24.X.2022г.
 

Заповед за Утвърждаване на Поименен състав на Обществения съвет към Oсновно училище „Климент Охридски”

Обществен съвет Протокол №1 2022-2023 г

Състав Обществен съвет 2022-2023 г.

ПРОТОКОЛ № 01/24.10.2022 г. от проведено събрание за излъчване на представители на родителите в обществения съвет към ОУ „Климент Охридски“ с. Драганово 2022-2023 г.

Преводи

Държавна агенция за закрила на детето

baner1

Времето

booked.net