Обществен съвет

Oсновно училище „Климент Охридски”, с. Драганово, общ. Горна Оряховица
Ул.„Стефан Караджа” №9, тел. 0886724448, e
-mail:info-Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ЗАПОВЕД

109/25.Х.2023г.

На основание чл. 258, ал.1 , чл.259, ал.1 от ЗПУО и съгласно чл. 14 ал. 1,чл.15, ал.1, т.2и
т.5,чл.15,ал.2отПравилник за създаването, устройството и дейността на обществените
съвети към детските градини и училищата
и Протокол1/19.10.2023 г.
от Редовно заседание на Обществения съвет към училището

Днес,01.09.2023 г.

УТВЪРЖДАВАМ

I.
Поименен състав на Обществения съвет къмOсновно училище „Климент Охридски”, с. Драганово, община Горна Оряховица, възоснова на Протокол №1от19.10.2023 г. на Обществения съвет,както следва:
1.
Светослав ИвановКмет на с.Драганово, представител на община град ГорнаОряховица в Обществения съветизбран за председател на Обществения съвет с Протокол №1 /25.X.2022 година.
2.
Вася Димитрова Караатанасова изявен общественик, не е родител на ученик отучилището, секретар на читалище „Съединение1888с.Драганово избрана за протоколчик на Обществения съвет с Протокол № 1 / 25.X.2022 година.
3.
Нерман Асанова Петровародител на ученичката Ивелина Найденова Антонова-III клас, представител на родителите излъчен за резервен член на родителска среща на 24.X.2022г.
4.
Садифе Кайметова Панчелиева-образователен медиатор ,,родител на учениците Айлин Салимова ИбрахимоваVIклас и Ибрахим Салимов ИбрахимовIII клас, избрана зачлен съгласноПротокол № 9 от 01.09.2023 г.на Обществения съвет .
5.
Илмие Мехмедова Трънковародител на ученика Абиш Ахмедов Абишев-III клас,представител на родителите излъчен за членна родителска среща на 24.X.2022г.; член на Обществения съвет ,съгласно чл.15, ал.2от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищатасъгласно Протокол 1/25.X.2022 година.
II.
Резервни членове на Обществения съвет:
1.
Симеон АсеновмладшиекспертЕИВ,представител на общинатакъм ОУ Климент Охридски”,с.Драганово, община Горна Оряховица
2.
Пенка Върбанова Кабакчиевабиблиотека в читалищнатабиблиотека към НЧ „Съединение1888” с.Драганово.
3.
Мая Спасова Яшаровародител на ученика Ахмед Асанов Ахмедов II клас, представител на родителите излъчен за резервен член на родителска среща на 24.X.2022г.
 

Членовете на Обществения съветподават декларация, с която удостоверяват липсата на следните обстоятелства:
-осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

-член на настоятелството на детската градина или на училището;

-в трудово или облигационно правоотношение с детската градина или училището, изпълнител или в трудово правоотношение с изпълнител по договор, възложител по който е училището, детската градина, първостепенният разпоредител сбюджет или кметът на район в градовете с районно делене.

III.
Заместването от резервен член от квотата на родителите при отсъствие на редовен член също от квотата на родителите се извършва по реда на подреждането им в т.II.
IV
.Членовете на Обществения съвет,посочени в т.I и т. II се определят за период от15.X. 2023г. до24.X.2025г. (3години).
V.
Промяна в състава на Обществения съвет преди изтичане на посочения период в т.IVсе прави съгласно чл.15 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища
VI
.Общественият съвет при ОУКлимент Охридски“,село Драганово изпълнява своите задължения съгласно разпоредбите на Глава четиринадесета от Закон за предучилищното и училищното образование и Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените
съвети към детските градини и училища.

С настоящата заповед да се запознаят горепосочените лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще осъществявам лично.


ГРЕТАНОВАКОВА

Директор на

ОУ,,Климент Охридски

 

 

Заповед за Утвърждаване на Поименен състав на Обществения съвет към Oсновно училище „Климент Охридски”

Обществен съвет Протокол №1 2022-2023 г

Състав Обществен съвет 2022-2023 г.

ПРОТОКОЛ № 01/24.10.2022 г. от проведено събрание за излъчване на представители на родителите в обществения съвет към ОУ „Климент Охридски“ с. Драганово 2022-2023 г.

Преводи

Държавна агенция за закрила на детето

baner1

Времето

booked.net