Проекти

 
 

 

 

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022

 

 
Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
 
 
 

ОУ " КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ "

стартира проект 33.15.-2-023/29.09.2016 г.

 

„ПЪТЯТ КЪМ ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ МИНАВА ПРЕЗ УЧИЛИЩЕ”

 

Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа  на ЦОИДУЕМ за Конкурсна процедура 33.15-2016 по Приоритет 2: Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етническите малцинства

Общата стойност на проекта е 37 457,42 лева

Проектът се управлява от ОУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - село Драганово, обл.  Велико. Търново  и ще продължи 22 (двадесет и два) месеца.

Проектът е насочен към социалната адаптация на деца и юноши от ромски и турски произход към училището, като институция и предоставяне на възможност за равен достъп до образованието.

Чрез проекта желаем децата да придобият самочувствие на активни партньори в ученическия живот и в извънкласните форми на обучение. По този начин участниците да получат стимул и  мотивация за нови знания и умения.  Искаме учениците да се чувстват значими и не по-различни от всички останали. Проектът наистина ще им даде шанс за равен достъп до образование, каквото имат всички останали.

 

ПОСОКИ НА РАБОТА

Проектът е комплексен и интегриращ на различни нива:

Работа с ученици от ромски и турски произход:

•Прилагане на индивидуален и включващ подход към учениците от двата етноса от страна на учителите, чрез предвиденото обучение за тях и създаването на допълнителна социална и културна програма;

•Осигуряване на качествено образование на ромските и турските деца чрез предвидените допълнителни часове по основните предмети за съответното образователно ниво.

Проектът на Основно училище”Климент Охридски” предлага модел за подобряване на достъпа до образование и възпитание на деца от етническите малцинства чрез разширяване и  разнообразяване на извънучилищните дейности и създаване на условия за разкриване потенциала на децата и личностното им  развитие. Дейностите  по проекта  са насочени  към подобряване достъпа и участието на деца от етническите малцинства до извънучилищни  дейности чрез работа в смесени групи.

Проектът цели предизвикването на повече интерес към образователния процес чрез предоставяне на допълнителни занимания, съобразени с интересите и желанията на учениците от малцинствата.

С изпълнение дейностите по проекта, в училището ще се създадат условия за по-привлекателна среда за учениците от етническите малцинства, което би довело до повишена успеваемост и елиминиране риска от отпадане на учениците от тези групи.

Проектът ще се реализира в ОУ ”Климент Охридски”, на територията на с.Драганово, обл.Велико Търново.

 

Основна цел на проекта:

Да осигури по-високо ниво на образованост на учениците от ромски и турски етноси като ключов фактор за бъдещото им личностно и професионално развитие.

Специфични цели:

  • да се създадат условия за по-успешна социална и бъдеща трудова реализация на учениците от етнически малцинства, чрез подобряване условията за равен достъп до образование;

  • засилване мотивацията за участие в образователния процес;

  • да се гарантира качеството на образованието чрез предоставяне на възможност за обучение на деца от ромски и турски произход сред техни връстници от мнозинството.

 

Целева група по проекта:

  • Брой ученици от ромски етнос – 40;

  • Брой ученици от български етнос – 22;

  • Брой деца от турски етнос – 56;

  • Преподаватели – 12;

  • Брой родители / настойници на ученици от ромски етнос – 20 броя – непреки участници в проекта

 

ОСНОВНИ ДЕЙОСТИ:

 

Дейност 1. Организация, управление и мониторинг на проекта - Установяване на система за добро управление на проекта, както и междинни дейности за гарантиране на успешната му реализация и постигане на заложените цели.

Дейност 2. Дейности за информация и публичност - Осигуряване на информация и публичност на проекта.

Дейност 3. Социална дейност  - Закупуване на комплекти от учебни пособия и материали, необходими за успешното стартиране на учебната година на децата от социално слаби семейства за учебната 2016/2017 и на новопостъпващите през  учебната 2017/2018 година

Дейност 4. Допълнителна работа по български език - Допълнителна подкрепа и работа с ученици от етнически малцинства, за изравняване на стартовите им позиции при навлизане в образователната система.

Дейност 5. Занимателна математика - Подкрепа на изоставащи с учебния материал ученици от етническите малцинства за адаптиране към учебния процес. Подготвка за НВО.

Дейност 6. Старт в живота - Мотивиране на учениците да продължат образованието си в по-висока степен,  професионално ориентиране

Дейност 7. Лято – Играя, уча и творя -  Социализация на децата за по-успешна адаптация към предстоящата училищна среда.

Дейност 8. Театър „Вълшебство”  - Чрез драматизиране на приказка ще се даде възможност да се развие мисълта и логиката, разбирането и свободното изразяване у децата

Дейност 9. Цветна палитра - Чрез рисунки, използвайки различни техники – молив, акварел, темпер ще се  обогатят фантазиите на децата, ще обогати речниковия запас от думи чрез емоция.

Дейност 10. Сръчни ръце - Развитие  на творческите способности и технически умения на учениците; повишаване на самочувствието им като можещи и отговорни

Дейност 11. Магията на песента  - Установяване на духовно общуване, защото песенната  реч е необикновено богата на съдържание и изразни възможности.

Дейност 12. Моята Бългрия - Едно виртуално пътешествие из българските градове и села, за които научават интересни факти.

Дейност 13. Фестивал „Играя, уча и творя” - Всяка година учениците от групите с представят резултатите от проекта, постигнатите знания и умения в извънкласните дейности.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

С изпълнение на дейностите по проекта ще се създадат съвременни условия за развитие потенциала на всяко дете, независимо от неговия етнически произход. В условията на мултикултурна среда ще се осигури възможност за физическо и интелектуално развитие, пълноценна социална интеграция и последваща професионална реализация на ромските деца. Дейностите по това проектно предложение са в съответствие и с усилията на държавните власти в България да мотивират семействата от населени места със смесено население за по-безпроблемна интеграция.

Проектът създава условия за опознаване и разбирателство между различните етнически групи. Така се изпълняват и основните цели на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество и на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите. Със своите дейности и стратегически цели този проект задава пътя, който може да се следва за приобщаване на ромските деца и техните семейства към образователния процес чрез изкуството и възпитаване на толерантност към различността.

 

Ръководител проект – Росица Арихтева