Профил на купувача

 

 

І. Данни на училището :

Основно училище „Климент Охридски”

БУЛСТАТ 104040801

 

ІІ. Адрес :

п.к. 5137

с. Драганово, , общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново,

ул. „Стефан Караджа” № 9

ІІІ. Директор :

Росица Иванова Арихтева

 

ІV. Наименование на процедурата и индикативна стойност без ДДС:

Избор на изпълнител за доставка на храна за учениците на ОУ „Климент Охридски” с. Драганово, общ. Горна Оряховица, по обособени позиции: 1. Ежедневна доставка на плод за учениците от ПГ, І – ІV клас в ОУ „Климент Охридски” с. Драганово.

По позиция 1 финансирането е от държавния бюджет съгласно Постановление № 308/2010 г. на Министерски съвет за осигуряване и разпределяне на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І – ІV клас ;

2. Доставка на готова храна /кетъринг/ по предварителна заявка за обедно хранене на ученици, включени в ПИГ  в ОУ „Климент Охридски” с. Драганово. По позиция 2 финансирането е по проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, схема BG051PO001-3.1.06, съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

Обособена позиция 1. Ежедневна доставка на плод за учениците от ПГ, І – ІV клас в ОУ „Климент Охридски” с. Драганово- 10338 лв.Обособена позиция 2. Доставка на готова храна /кетъринг/ по предварителна заявка за обедно хранене на ученици, включени в ПИГ  в ОУ „Климент Охридски” с. Драганово – 53231 лв.

 Всичко:  63569 BGN